1
2
3
4

1. Final by Lillian Duermeier, Sketch by Julia Green
2. Final by Julia Green, Sketch by Lillian Duermeier
3. Final by Karina Rehrbehn, Sketch by Mika Nakano
4. Final by Sebastian Gomez de la Torre, Sketch by Karina Rehrbehn